Περιέχει TA ΑΝΑΣΤΑΣΗΜΑ του Σαββάτου όλων των Ήχων ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ σε διάφορους ήχους και το Θεοτόκε του Π.Μπερεκέτου.
ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ ΚΡΥΨΑΝΤΑ 10 ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΥΣ ΕΙΡΜΟΥΣ όλων των Ήχων με τα κρατήματα.