Απαντα τα Αναστασιμα των Οκτώ ΄Ηχων. Εωθινά,Πολυέλεοι, με προσθήκη νέων, Γ.Β.Καραγιάννη Λόγον αγαθόν. Ήχος Βαρύς Εναρμ.,Λόγον αγαθόν Ήχος Β.΄Ο Κύριος εβασίλευσεν. Ήχος ΠΛ. Δ.΄ Καταβασίες Αργές και σύντομες. Η Τιμιωτέρα ολων των ήχων. Το Α.΄Αντίφωνον του Δ.΄ήχου. Ο Ν.΄ψαλμός. Ήχ.Β.΄και Βαρύς. Εξαποστειλάρια.Τον Δεσπότην. Άνωθεν οι Προφήται. Δοξολογίες Αργές. Ιακώβου Πρωτοψ.
Ήχος Α.΄Κε .Του ιδίου Ήχος Β.΄. Γ.Β.Κ. Ήχος Β,΄Θ. Φωκαέως Ήχος Γ.΄, Γ.Β.Κ. Αργοσύντομη Ήχος Γ.΄ Π. Λαμπαδαρίου Ήχος Δ.΄Βου και Ήχος Δ.΄Δι..Π. Βυζαντίου Ήχος Πλ. Α.΄. Γ.Β.Κ. Σύντομη. Ήχος Πλ. Α.΄. Γ. Βιολάκη Ήχος Πλ. Α.΄Εναρμ., τουιδίου
Ήχος Πλ.Β.΄Χουρμ. Χαρτοφύλακος Ήχος Βαρύς Εναρμ. Γ.Β.Κ. Αργοσύντομη και συντομη Ήχος Βαρύς Εναρμ. Ιακώβου Πρωτοψ. ‘Ηχος Πλ. Δ.΄. Γρηγορίου Πρωτοψ. ‘Ηχος Πλ. Δ.’
Στη συνέχεια ακολουθούν μελοποιήσεις του εκδότου, οι οποίες κυκλοφορούν για πρώτη φορά.

1) ΄Υμνος εις την Δημιουργίαν. Α.΄Γενέσεως Στίχοι. Ήχος Πλ.Α.΄
2) Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον. Α.΄Κεφ. Στίχοι . Ήχος Πλ. Α.΄
3) Ο Ύμνος της αγάπης Απ. Παύλου ΄Ηχος Γ.΄
4) Εις την Δοξολογίαν του Νέου Έτους. Στίχοι Ήχος Βαρύς Εναρμ.
5) Ι. Χρυσοστόμου. Το Μέγεθος κ.λ.π. της Εκκλησίας. Ήχος Πλ. Δ.΄
6) Ιωσήφ Βρυενίου. Ορθοδοξία. Ήχος Πλ.Δ.΄και Βαρύς Εναρμόνιος.

ΨΑΛΜΟΙ
1) Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν . Ήχος Πλ. Α.΄
2) Ο Θεός ημών καταφυγή. Ήχος Πλ. Δ.΄
3) Πάντα τα Έθνη. Ήχος Πλ. Δ.΄
4) Αινείτε τον Κύριον. Ήχος Πλ. Δ.΄
5)Ως αγαπητά . Ήχος Πλ. Δ.΄