Περιέχει όλη την Ακολουθία της Θ. Λειτουργίας
Πλούσιες σειρές ΤΡΙΣΑΓΙΟΥ ΥΜΝΟΥ με 19 “Δύναμις”.
ΧΕΡΟΥΒΙΚΑ Γ. Β. Καραγιάννη 18, Άρχοντος Πρωτοψάλτου Κων/νου Πρίγγου8, και Αθ.Παναγιωτίδη Πρωτοψάλτου Θεσσαλονίκης 11.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ και ΄Αξιόν εστιν 22.Η Θ.΄Ωδή των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών.
Η Θ. Λειτουργία του Μ. Βασιλείου και των Προηγιασμένων Δώρων.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ όλου του έτους 31. Καλοφωνικούς Ειρμούς με τα Κρατήματα.
Στη διανομή του Αντιδώρου τον 148 ψαλμόν και τους Αναβαθμούς του Βαρέος Εναρμονίου ήχου. Τον Ευχαριστήριον Ύμνον “Η δεξιά Σου, Κύριε, δεδόξασται εν ισχύει” για την Δοξολογία της 28ης Οκτωβρίου. (σελίδες 376).