Αποτελείται από 640 σελίδες και περιέχει όλα τα Δοξαστικά, Ιδιόμελα, Απολυτίκια και Κοντάκια όλου του έτους, από 1ης Σ/βρίου έως 31ης Αυγούστου.
Περιέχει και Ακολουθίες μη εορταζομένων επισήμως εορτών.