Προτάσσεται το Μικρόν Απόδειπνον.Οι Χαιρετισμοί σε απλή γραφή. Ακολουθεί το Μουσικό μέρος με την Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου.
Το Αργό Δίχορον Τη Υπερμάχω. Τη Υπερμάχωσυντετμημένον Γ. Β. Κ. Τη Υπερμάχω αργοσύντομον και το σύντομον.
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευται και Αλληλούϊα σε όλους τους ήχους. 37
Την Ωραιότητα. Αργόν και Σύντομον.
Ακολουθούν μελοποιημένοι οι Οίκοι των Χαιρετισμών και οι Ευχές.(σελ.137)